Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Horeca Terras Service B.V.

1 Algemeen

1.1 Onder gebruiker van deze algemene voorwaarden wordt verstaan Horeca Terras Service B.V. in Soest.
1.2 Onder terrasseizoen in deze algemene voorwaarden wordt verstaan: de periode lopende van 1 maart tot en met 31 oktober.
1.3 Onder winterseizoen in deze algemene voorwaarden wordt verstaan: de periode lopende van 1 november tot en met 28 februari.
1.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door gebruiker gesloten overeenkomsten, alsmede op de totstandkoming van dergelijke overeenkomsten en voorts op alle door gebruiker uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen.
1.5 Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, prevaleren deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
1.6 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend, indien en voor zover gebruiker zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard.

2 Totstandkoming van overeenkomsten

2.1 Alle van gebruiker uitgaande offertes, prijsopgaven en dergelijke zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Mondelinge toezeggingen binden gebruiker pas nadat deze uitdrukkelijk door gebruiker (schriftelijk) zijn bevestigd.
2.2 Gebruiker is niet eerder gebonden, nadat gebruiker een order uitdrukkelijk (schriftelijk) heeft bevestigd, of doordat gebruiker met (de voorbereiding van) de uitvoering van een order een aanvang heeft gemaakt. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist weer te geven, tenzij binnen acht dagen na overhandiging, dan wel verzending hiertegen schriftelijk bezwaar is ontvangen. Als een afzonderlijke schriftelijke bevestiging is uitgebleven, treedt de factuur daarvoor in de plaats.
2.3 De wederpartij wordt geacht bij het accepteren van een aanbieding van gebruiker te hebben geïnformeerd naar de tarieven en prijzen van gebruiker en daarmee te hebben ingestemd.
2.4 De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten die bij de offertes getoond, gevoegd of meegedeeld zijn, geven een algemene voorstelling van de aangeboden zaken. Wijzigingen in de kleur en/of constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering van de zaken, verplichten de gebruiker niet tot enige vergoeding en geven de wederpartij niet het recht om ontvangst of betaling van de geleverde zaken te weigeren.
2.5 Wijzigingen en annuleringen van gedane bestellingen door de wederpartij zijn pas van kracht na schriftelijke akkoordverklaring van de gebruiker.

3 Levering van zaken

3.1 De door gebruiker opgegeven levertijden zijn gebaseerd op de omstandigheden die gelden op het moment van sluiten van de overeenkomst en zijn vrijblijvend, tenzij een bepaalde levertijd door gebruiker uitdrukkelijk wordt gegarandeerd.
3.2 Overschrijding van een levertijd verplicht gebruiker niet tot enigerlei vergoeding van schade. Bij overschrijding van de levertijd kan de wederpartij slechts dan tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, nadat zij gebruiker schriftelijk heeft gesommeerd en in gebreke heeft gesteld. Gebruiker heeft dan het recht, alsnog binnen 10 werkdagen na ontvangst van de sommatie de zaken geheel of gedeeltelijk na te leveren.
3.3 Indien de wederpartij de levering van gebruiker niet aanvaardt kan gebruiker integrale nakoming van de overeenkomst verlangen, dan wel de overeenkomst schriftelijk ontbinden, in welk geval de wederpartij, uit hoofde van een tekortkoming, een onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van 30% van het factuurbedrag jegens gebruiker verbeurt. Dit laat het recht van gebruiker onverlet om volledige schadevergoeding te vorderen.
3.4 Tenzij expliciet anders tussen partijen wordt overeengekomen, wordt de aflevering van de zaken geacht plaats te vinden op moment van feitelijke terbeschikkingstelling daarvan aan de wederpartij, dan wel aan een door de wederpartij aan te wijzen derde. Wanneer de wederpartij gebruiker verzoekt voor een ander transport zorg te dragen dan gebruikelijk is, geschiedt dit te allen tijde voor risico van de wederpartij.
3.5 Na aflevering zijn de zaken, welke het voorwerp van de overeenkomst vormen, geheel voor risico van de wederpartij.
3.6 Gebruiker heeft te allen tijde het recht om in gedeelten af te leveren.

4 Levering diensten (onderhoud, reparatie en opslag)

4.1 Gebruiker draagt zorg voor het onderhoud en reiniging van de geleverde zaken. Tevens draagt gebruiker zorg voor de reparatie van schade als gevolg van normale slijtage bij het gebruik van de zaken, dit ter beoordeling van gebruiker.
4.2 Als partijen dit zijn overeengekomen, slaat gebruiker de geleverde zaken ten behoeve van de wederpartij gedurende het winterseizoen op in een daarvoor bestemde opslagruimte. De gebruiker treedt op als bewaarnemer voor de wederpartij. Aan het begin van het terrasseizoen in het daarop volgende jaar levert gebruiker de zaken bij de wederpartij af.
4.3 Reparatie van de zaken vindt alleen plaats voor zaken die defect zijn gegaan als gevolg van het normale gebruik ervan. Gebruiker is niet gehouden tot reparatie van de zaken die defect zijn gegaan als gevolg van: molest, nalatigheid, opzet of grove schuld, schade gevolg van ongedierte, mos of andere organismen, overmacht, het niet voldoen van de verplichtingen genoemd in artikel 5 van deze algemene voorwaarden of andere oorzaken die het gevolg van niet normaal gebruik door de wederpartij.
4.4 Als partijen dit zijn overeengekomen, vervangt gebruiker tijdens de duur van de overeenkomst en gedurende het terrasseizoen zaken die defect zijn gegaan als gevolg van normaal gebruik, dit ter beoordeling van gebruiker, binnen 3 werkdagen nadat zij ervan schriftelijke melding van de wederpartij heeft ontvangen.

5 Verplichtingen wederpartij

5.1 De wederpartij heeft de verplichting:
a) de zaken zorgvuldig te gebruiken, onderhouden, bewaren en stallen
b) de zaken uitsluitend te gebruiken voor de bestemming waarvoor zij bedoeld zijn en te gebruiken met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen en voorschriften
c) aan de zaken geen wijzigingen aan te brengen, dan wel zelfstandig te (laten) herstellen
d) gebruiker direct te informeren over elk defect, verlies of beschadiging van de zaken
e) gebruiker direct te informeren over dreigend beslag door de fiscus of een derde.
5.2 De wederpartij zorgt ervoor dat zijn medewerkers en door hem ingeschakelde derden van de in artikel 5.1. genoemde verplichtingen op de hoogte zijn. De wederpartij staat er voor in dat zijn medewerkerkers en derden zich aan deze verplichtingen houden.

6 Prijzen

6.1 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen en exclusief eventuele kosten van derden, die door gebruiker ten behoeve van voor de wederpartij uit te voeren werkzaamheden zijn ingeschakeld.
6.2 Gebruiker is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer de kosten van één of meer van de prijsbepalende factoren stijgen na de datum van het sluiten van de overeenkomst. Prijsbepalende factoren zijn onder meer inkoopprijzen, kosten van vervoer, materiaalprijzen, productieprijzen waaronder loonstijgingen, invoerrechten, belastingen, overheidsheffingen etc., waar ook ter wereld.

7 Betaling en verzuim

7.1 Betaling gebeurt binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Betaling vindt maandelijks vooraf plaats, zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde ook en zonder dat de wederpartij haar betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.
7.2 Bij overschrijding van de in het lid 1 van dit artikel genoemde termijn, is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de wederpartij, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van 1,5% per maand, waarbij gedeelten van een maand voor een gehele maand worden gerekend, een en ander onverminderd de overige rechten van gebruiker.
7.3 Als de wederpartij in verzuim is, dan is hij tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van € 225,= exclusief BTW.
7.4 Als de wederpartij in gebreke of in verzuim is met het (tijdig) nakomen van zijn verplichtingen met betrekking tot een overeenkomst of indien duidelijk is dat de wederpartij niet, niet volledig en/niet tijdig aan haar verplichtingen jegens gebruiker kan voldoen, dan wel wanneer de wederpartij in staat van faillissement is verklaard, of een verzoek tot faillietverklaring van de wederpartij is gedaan, wanneer surseance van betaling door de wederpartij wordt aangevraagd, de wederpartij onder curatele is gesteld, dan wel te zijner laste enig beslag ligt of sprake is van liquidatie van zijn bedrijf, heeft gebruiker het recht om nakoming uit hoofde van alle tussen partijen bestaande overeenkomsten op te schorten, dan wel de overeenkomsten met de wederpartij, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en worden eventuele verplichtingen van de wederpartij uit hoofde van alle tussen partijen bestaande overeenkomsten onmiddellijk opeisbaar.
7.5 Als gebruiker, nadat de wederpartij in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan de wederpartij richt, doet dit niet af aan het hiervoor bepaalde bij 7.1. t/m 7.5.

8 Overmacht

8.1 In geval van overmacht heeft gebruiker het recht hetzij nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn jegens de wederpartij of derden, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van gebruiker.
8.2 Onder overmacht aan wordt verstaan: elke buiten de invloed van gebruiker liggende of elke voor haar redelijkerwijs niet voorzienbare omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van gebruiker uit overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn in ieder geval, maar niet uitsluitend: (burger)oorlog, oorlogsgevaar, rellen, of andere verstoringen van publieke orde, brand, natuurrampen, overstroming, staking, bedrijfsbezetting, beperkende overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, onvoorziene defecten aan machines, storingen in de energielevering en het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van wie zaken of diensten worden ontvangen.

9 Eigendomsvoorbehoud en andere zekerheden

9.1 Al hetgeen door gebruiker aan de wederpartij wordt geleverd of nog zal worden geleverd blijft eigendom van gebruiker, zolang gebruiker nog enig bedrag te vorderen heeft uit hoofde van enige overeenkomst. De wederpartij is, zolang hij niet volledig aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, niet gerechtigd om de geleverde goederen te vervreemden dan wel te bezwaren.
9.2 Als duidelijk is dat de wederpartij niet, niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen jegens gebruiker heeft voldaan, of zal kunnen voldoen, is gebruiker onherroepelijk gemachtigd, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, om de nog in eigendom toebehorende zaken voor rekening van de wederpartij terug te halen of te doen terughalen van de plaats waar ze zich bevinden. De wederpartij is verplicht daaraan onmiddellijk zijn medewerking, in welke vorm dan ook, te verlenen. Dit voorgaande laat het recht op nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding van gebruiker onverlet.
9.3 Als daar naar het oordeel van gebruiker redenen voor zijn, heeft gebruiker het recht, alvorens tot levering over te gaan, betaling te verlangen of waarborgen te eisen voor de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij. Tot die tijd is gebruiker gerechtigd haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht om daarnaast nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.
9.4 Als en zolang gebruiker nog eigenaar is van de aan de wederpartij geleverde/nog te leveren zaken, stelt de wederpartij gebruiker onmiddellijk op de hoogte wanneer genoemde zaken in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins door derden aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) genoemde zaken. Bovendien deelt de wederpartij gebruiker op diens eerste verzoek mee waar genoemde zaken zich bevinden.
9.5 De wederpartij staat er voor in dat een beslag op genoemde zaken zo spoedig mogelijk wordt opgeheven. Bij (dreigend) beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement aan de kant van de wederpartij, wijst de wederpartij onmiddellijk de met beslag dreigende derde, de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator op de (eigendoms)rechten van gebruiker.
9.6 Gebruiker heeft ten aanzien van de zaken die zij op grond van enige overeenkomst met de wederpartij onder zich heeft een retentierecht, inhoudende dat gebruiker gerechtigd is genoemde zaken onder zich te houden totdat de wederpartij aan al zijn verplichtingen, voortkomend uit de overeenkomst, heeft voldaan.

10 Klachten

10.1 De wederpartij is verplicht de door gebruiker geleverde zaken onmiddellijk na aflevering nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele klachten moeten binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk bij gebruiker ingediend te zijn. Na het verstrijken van genoemde termijn komt het recht van de wederpartij om zich op non-conformiteit te beroepen van rechtswege te vervallen, met uitzondering van hetgeen is bepaald in de artikelen 3 en 4 van deze algemene voorwaarden.
10.2 Reclames geven de wederpartij nimmer enig recht betaling van de koopprijs of bijkomende kosten, geheel of gedeeltelijk op te schorten, terwijl elk beroep op verrekening uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
10.3 Als een reclame door gebruiker als geldig is aanvaard, neemt de wederpartij contact op met gebruiker zodat de zaken door gebruiker kunnen worden opgehaald, dan wel retourneert de wederpartij de desbetreffende zaken franco en verzekerd binnen acht dagen na de leveringsdatum aan gebruiker. Tenzij anders wordt overeengekomen, worden geretourneerde zaken door gebruiker alleen geaccepteerd, indien zij in staat van nieuw verkeren, dit ter beoordeling van gebruiker.
10.4 Geaccepteerde retourzendingen worden ter keuze van gebruiker dan wel gecrediteerd tot een door gebruiker in redelijkheid vast te stellen bedrag, waarbij de overeenkomst als ontbonden wordt beschouwd, dan wel vervangen door gelijke zaken, zonder dat gebruiker gehouden is tot vergoeding van kosten, schaden of interessen, door de wederpartij en/of derden gemaakt of geleden.
10.5 Reparaties waartoe gebruiker niet verplicht is, worden uitsluitend verricht voor rekening van de wederpartij, nadat deze zich schriftelijk met de reparatiekosten heeft akkoord verklaard.

11 Aansprakelijkheid

11.1 Voor door de wederpartij geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins is gebruiker niet aansprakelijk, tenzij de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van gebruiker.
11.2 Voor zover gebruiker verplicht zou zijn tot enige schadevergoeding op grond van gebreken aan de zaken, is deze schadevergoeding beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op het geleverde betrekking heeft.
11.3 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade, daaronder begrepen schade wegens gederfde winst of gemiste besparingen.
11.4 In afwijking van artikel 4.2. van deze algemene voorwaarden is gebruiker niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing of verloren gaan van zaken die op verzoek van de wederpartij bij gebruiker worden opgeslagen. Deze opslag is te allen tijde voor risico van de wederpartij.
11.5 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door derden die op verzoek en met toestemming van de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld dan wel voor schade die wordt veroorzaakt door materialen die door op verzoek en met toestemming van de wederpartij door derden worden geleverd. De wederpartij is verplicht genoemde derden voldoende in de gelegenheid te stellen hun werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. De wederpartij houdt zich aan de eventueel voor deze werkzaamheden en/of dit materiaal geldende voorschriften.
11.6 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van de zaken of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.

12 Intellectuele eigendom

12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door gebruiker geleverde zaken berusten bij gebruiker, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
12.2 Het is de wederpartij zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van gebruiker niet toegestaan om op de door gebruiker geleverde zaken of op de verpakkingen daarvan aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen of de geleverde zaken of enige gedeelte daarvan te wijzigen of openbaar te maken, of te verveelvoudigen.
12.3 De wederpartij staat ervoor in dat hij volledig gerechtigd is om de aan gebruiker ter beschikking gestelde zaken en/of gegevens door gebruiker te laten verveelvoudigen, openbaar maken of anderszins bewerken, zoals in de overeenkomst door partijen nader wordt aangegeven en dat hij daarmee geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. De wederpartij legt aan gebruiker alle benodigde bewijsmiddelen van diens rechten over, zoals bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) een afschrift van een merkinschrijving of een licentieovereenkomst.
12.4 In geval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op dergelijke rechten of wanneer het vermoeden bestaat dat met uitvoering van een overeenkomst inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, staat het gebruiker vrij die maatregelen te nemen die haar goeddunken, teneinde de gestelde inbreuk op te heffen en de schade terzake zoveel mogelijk te beperken. Indien en voor zover de door gebruiker te nemen maatregelen kosten voor de wederpartij met zich meebrengen, is gebruiker daarvoor niet aansprakelijk.
12.5 De wederpartij vrijwaart gebruiker voor alle schade en kosten waarvoor gebruiker wordt aangesproken als gevolg van door derden gestelde inbreuken op hun intellectuele eigendomsrechten. De wederpartij stelt jegens gebruiker op diens eerste verzoek afdoende zekerheid voor nakoming van haar hieruit voortkomende financiële verplichtingen jegens gebruiker.
12.6 De wederpartij stelt gebruiker onmiddellijk in kennis van enige aanspraak van een derde terzake van een (dreigende) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door gebruiker geleverde (nog te leveren) zaken of verrichte (nog te verrichten) werkzaamheden.

13 Verjaring
13.1 Vorderingsrechten van de wederpartij, niet zijnde een natuurlijk persoon die (mede)handelt in de uitoefening van of ten behoeve van een vrij beroep of bedrijf, jegens de gebruiker verjaren uiterlijk na verloop van één jaar na het ontstaan daarvan.

14 Verzekering

14.1 De wederpartij zorgt ervoor dat gedurende looptijd van de overeenkomst de door gebruiker geleverde zaken te allen tijde voldoende verzekerd zijn en te houden tegen brand, diefstal etc.
14.2 De wederpartij stelt op eerste verzoek van de gebruiker de polissen die betrekking hebben op de in het vorige lid genoemde verzekeringen ter hand en de betalingsbewijzen waaruit de betaalde premies volgen.
14.3 Als de wederpartij niet aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet staat het de gebruiker vrij om op kosten van de wederpartij de geleverde zaken te verzekeren.
14.4 De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat uit het niet verzekeren en verzekerd houden van de geleverde zaken.

15 Geschillen: toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1 Op alle overeenkomsten en overige rechtsverhoudingen tussen gebruiker en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen die zich tussen partijen mochten voordoen met betrekking tot deze overeenkomst en overige rechtsverhoudingen worden in eerste aanleg uitsluitend berecht aan de bevoegde rechter te Amsterdam.